Jak pozemkové úpravy bojují se suchem a erozí

Jak pozemkové úpravy bojují se suchem a erozí

Sucho v krajině je stále tíživějším problémem. I proto v posledních letech roste význam vodohospodářských a protierozních opatření, která buduje Státní pozemkový úřad (SPÚ) v rámci pozemkových úprav.

Jak souvisí pozemkové úpravy, tedy změna uspořádání pozemků tak, aby to lépe vyhovovalo jejich majitelům, s bojem proti suchu a erozi? Velmi, protože právě v rámci takových změn je možné budovat společná zařízení. A jejich úkolem může být lepší nakládání s vodou v krajině nebo obrana před erozí.

Ještě před tím, než se přistoupí k navržení a realizaci pozemkových úprav, se provede zhodnocení retence a akumulace vody v povodí, neškodného odvedení vody, erozních procesů, ochrany vody před plošnými zdroji znečištění ze zemědělské výroby v dané oblasti. Aby na konci byla dobře uspořádaná a fungující krajina a ve studnách, pramenech a potůčcích kvalitnější voda, mělo by dojít k omezení odtoku vody po povrchu půdy a ke snížení eroze.

Protierozní a vodohospodářská opatření

Protierozní opatření mají za cíl omezit škody na zemědělském půdním fondu vzniklé působením eroze. Patří mezi ně protierozní meze a hrázky, záchytné průlehy a příkopy, zasakovací pásy, větrolamy, ochranné zatravnění, zalesnění aj. Dále ochranné způsoby hospodaření na zemědělské půdě, tedy agrotechnická a organizační opatření. Řeší se vhodné střídání plodin, tvar a velikost pozemků, bezorebné setí, výsev do ochranné plodiny či strniště atd. Úspěch takových opatření je však velmi závislý na ochotě či neochotě zemědělců.

Vodohospodářská opatření slouží ke zlepšení vodních poměrů v daném území. Mají neškodně odvést povrchové vody, zvyšovat retenční schopnost krajiny a ochranu území před povodněmi. Patří mezi ně svodné příkopy a průlehy, retenční nádrže, revitalizace vodních toků, ochranné hráze, rybníky, úpravy vodních toků apod.

Zadržování vody i ochrana před ní

V rámci plánu společných zařízení se velmi často jednotlivé typy opatření mezi sebou kombinují a vhodně se tak doplňují. Příkladem úspěšných vodohospodářských a protierozních opatření jsou společná zařízení v Horní Lipce na Orlickoústecku a ve Rtyni na Teplicku.

V Horní Lipce se stavělo v letech 2012 až 2014 v oblasti chráněného území Natura 2000. SPÚ tu obnovil vodní nádrž, jejíž původní hráz byla na dvou místech protržená, a vybudoval pobřežní pásmo, mokřady s doprovodnou zelení a protierozní příkop. Součástí objektu je i revitalizovaný tok a dva mokřady podél něj. Protierozním příkopem je rozdělen blok svažitých pozemků. Povrchový odtok je neškodně sveden do vodoteče a tím se předchází erozi orné půdy na níže položených pozemcích.

Opatření zadržují vodu v samotné nádrži a zpomalují tok nad ní. Jsou tak zmírňovány povodňové průtoky a umožněno vsakování vody v krajině. Vznikla navíc klidová a relaxační zóna, jde tedy o komplexní opatření s vysokou estetickou hodnotou a silným krajinotvorným potenciálem. Náklady na realizaci byly více než 3 miliony korun.

Ve Rtyni nad Bílinou v okrese Teplice vznikla na ploše téměř 48 tisíc m2 malá vodní nádrž v místě silně podmáčeného území v blízkosti železniční trati Trmice–Bílina. Součástí stavby jsou i tři polní cesty v blízkosti nádrže a podél řeky Bíliny. Dřívější výstavba přeložky silnice nad železniční tratí byla příčinou místního podmáčení a bez výstavby nádrže by došlo k postupnému rozšiřování zamokřené oblasti. Toto hromadění vody mělo současně za následek stoupání hladiny spodní vody v obci Rtyně nad Bílinou. Díky vodní nádrži došlo k sanaci poškozeného a zamokřeného území, k ochraně železničních kolejí, silnice a přilehlých pozemků. Stavba byla obci předána v červenci roku 2015. Náklady na realizaci ve výši více než 59 milionů korun byly hrazeny z dotací EU.

Foto: Profimedia.cz

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

22 hodin 40 minut

Již od roku 1994 je 17. červen Mezinárodním dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští.
Hlavním cílem světového dne boje proti suchu a desertifikaci je osvěta a rozšíření povědomí i mezi širokou veřejnost.

ČR chce ústavní ochranu vody...
Právnická fakulta Univerzity Karlovy připraví na základě požadavku Ministerstvo zemědělství České republiky posudek o možnostech ústavně právní ochrany vod v České republice. Posudek by měl být dokončený v září letošního roku. A součástí bude i návrh na ochranu půdy! 👍

6 dní 19 hodin

Už od středy 19. června budou opět přístupné nově zrekonstruované prostory muzea vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích.
Ve sklepních prostorech muzea vznikla nová expozice Tajemný život v půdě, která je věnována především dětem. Mohou se zde seznámit s půdním edafonem (organismy, které žijí v půdě), typy půd a mimo jiné také s negativními důsledky lidské činnosti pro půdu a vodu. Čeká je tu model vodní a větrné eroze nebo průchod tunelem, ukazujícím bohatý život v půdě.👍

https://www.nzm.cz/aktuality/nove-expozice-ve-valticich

1 týden 3 dní

Vyslechněte si jeden neobyčejný příběh obyčejného mokřadu, příběh naší krajiny…

Začal se psát již na přelomu století, kdy byly dokončeny návrhy komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Skřípov a Brodek u Konice. Náš mokřad bychom v původním projektu hledali marně. Místo něj je zde zakreslený jen revitalizovaný zemník... Do osázeného zemníku se zakrátko rozlil vydatný pramen spodní vody. Voda z nečekaně vzniklého mokřadu zemník postupně zaplavila a ani jednou za celých patnáct let nezmizela. Naopak se díky ní v místě rozvinulo krásné mokřadní společenstvo. Poslouchat přírodu se prostě vyplácí!
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/neobycejny-pribeh-obycejneho-mokradu-pribeh-nasi-krajiny.html

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn