Vznikla platforma pro ochranu půdy NVCOP

Vznikla platforma pro ochranu půdy NVCOP

O mnohostranné spolupráci SPÚ, České geologické služby (ČGS) a dalších institucí, výzkumných ústavů a podobně, které se věnují ochraně, zemědělství a vzdělávání v této oblasti, jsme mluvili s RNDr. Igorem Dvořákem, Ph.D., z ČGS.

Kdo inicioval přípravu smlouvy o vzájemné spolupráci a výměně dat v rámci uskupení Národní výzkumné centrum pro tematickou oblast ochrany půdy (NVCOP) mezi ČGS a Státním pozemkovým úřadem (SPÚ), ČZÚ, Mendelovou univerzitou v Brně (MENDELU), Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL) a dalšími organizacemi?

Iniciativa vzešla ze strany ČGS, která plní roli koordinátora činnosti národních referenčních center evropské sítě EIONET. Bylo nutné postupně se rozvíjející spolupráci českých institucí z resortu Ministerstva zemědělství a resortu Ministerstva životního prostředí společně s univerzitami podpořit rámcovou smlouvou o spolupráci a výměně dat.

Instituce spolupracující v rámci NVCOP mají být partnerem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a sítě EIONET. Jak tato spolupráce funguje?

Národní výzkumné centrum pro tematickou oblast ochrany půd (NVCOP) je seskupení organizací, z nichž některé zároveň fungují jako takzvaná národní referenční centra v síti EIONET – ta slouží ke sběru dat a informací o stavu životního prostředí v Evropě a pomáhá EEA s přípravou a aktualizací údajů o životním prostředí. Centrálním pracovištěm pro oblast půd je Join Research Centre v Ispře v Itálii, které je servisním pracovištěm EEA. Ta sídlí v dánské Kodani.
Každá členská země EU má několik pracovišť, která pomáhají s daty a informacemi (v našem konkrétním případě jde o půdu). Jednotlivá pracoviště jsou organizována následovně: členská země má tzv. Focal Point (pracovník zodpovědný za organizaci a koordinaci sítě EIONET v dané zemi jako celku). V ČR je to pracovnice České informační agentury životního prostředí (CENIA).
Za jednotlivé pracovní skupiny zodpovídá tzv. PCP, Primary Contact Point (v případě půd je to pracovník ČGS). Ten zajišťuje koordinaci činnosti jednotlivých pracovišť v členské zemi. V případě NVCOP a otázek a požadavků o stavu půd v ČR se tak mohou k dané problematice vyjádřit všechny členské organizace NVCOP. Výstupem jsou odborná stanoviska objektivně reprezentující stav půd u nás v co největší šíři.

Předmětem smlouvy je také plnění evropské směrnice INSPIRE pro oblast půdy v ČR. Má vaše instituce s touto směrnicí nějaké zkušenosti a jak se ji podle vás daří plnit?

INSPIRE se daří plnit v oblasti půd právě díky rozšířené spolupráci mezi členskými organizacemi NVCOP. V loňském roce proběhlo zveřejnění metadat o půdách na českém geoportálu INSPIRE, probíhá zveřejnění datových služeb a v průběhu letošního roku je v plánu zahájení postupné harmonizace datových sad a služeb. Týká se to všech organizací NVCOP, které pořídily či pořizují svá data z veřejných zdrojů.

Podpisy pod smlouvou jsou datované z prosince 2015. Kdybyste měl zhodnotit dobu účinnosti smlouvy, jaká by byla bilance?

Bilance je pozitivní. Díky spolupráci uvnitř NVCOP bylo splněno několik požadavků ze strany EEA (příspěvek do nového atlasu půd Evropy, verifikace dat LUCAS, nová sada indikátorů kontaminovaných míst, informace o erozi zemědělské půdy apod.) a zároveň probíhá koordinovaná spolupráce s CENIA a NVCOP v oblasti plnění evropské směrnice INSPIRE, jejímž garantem pro oblast půd je Ministerstvo zemědělství.

Co je NVCOP a INSPIRE

NVCOP

je národní centrum ochrany půd. Sdružuje informace od různých institucí, jejichž činnost se této oblasti týká. V rámci mezinárodní spolupráce může díky existenci sdružení za ČR v oblasti ochrany půd vystupovat jediný subjekt, to různé formy spolupráce usnadňuje. Jde například o přípravu projektů na evropské úrovni.

INSPIRE

INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe je iniciativa Evropské komise. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady EU si klade za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují.

Které instituce spolupracují v rámci NVCOP

Česká geologická služba (ČGS)

Státní pozemkový úřad (SPÚ)

Česká zemědělská univerzita v Praze

Masarykova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně

Univerzita Palackého v Olomouci

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se sídlem v Brně

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

14 hodin 15 minut

O tom, že je půda nad zlato, hovoří i její úbytek v loňských letech. Podle portálu Agropress.cz jsme v minulém roce každý den přišli o 19,26 ha orné půdy. Jednou z hlavních příčin je degradace půdy (vodní a větrná eroze, utužení těžkou technikou atd.), které se snažíme zamezit právě pozemkovými úpravami.

18 hodin 30 minut

Vyhlašujeme první letošní veřejnou nabídku pro restituenty – celkem 539 pozemků o rozloze 574 hektarů! Vzhledem k vysokému zájmu v minulém roce a blížícímu se konci naturálních restitucí jsme v tomto pololetí připravili rovnou tři nabídky.

Více informací zde: bit.ly/NabidkaProRestituenty

2 dní 15 hodin

Minulý pátek jsme vám ukázali, jak se komplexní pozemková úprava u Choťovic zdařila. Dnes si můžete přečíst, jak realizace probíhala a co je její součástí.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn