Záchrana Skřípovské lípy

Záchrana Skřípovské lípy

Díky odbornému ořezu, který zajistil Statní pozemkový úřad v Olomouci, byla ošetřena tzv. Skřípovská lípa, která je zařazena v seznamu památných stromů.

Strom je starý 250 až 300 let, a proto je jeho zdravotní stav zhoršený. Uvnitř kmene je rozsáhlá centrální dutina s příznaky aktivní hniloby. V podloží je lípa pevně ukotvená, vytváří mohutné kořenové náběhy.

S žádostí o ošetření stromu se na Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj obrátila obec Skřípov. Strom se totiž nachází na pozemku, o který SPÚ pečuje.

V odborném stanovisku ke stavu památného stromu pak Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) doporučila zajistit zdravotní řez stromu, obvodovou redukci bočních přetížených kosterních větví, stabilizační řez, tedy snížení výšky stromu o 2 až 3 m, symetrizací koruny upravit polohu těžiště a provést výměnu, popř. doplnění vazeb kosterních větví.

SPÚ oslovil několik kvalifikovaných osob odborně způsobilých k této činnosti a vybral arboristu Petera Dobranského, který odborný ořez dle požadavků AOPK za dohledu SPÚ provedl.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

2 dní 7 hodin

Zapojili jsme se do akce "Ukliďme Česko s SPÚ".

Třicet dobrovolníků z řad zaměstnanců SPÚ sesbíralo v Praze mezi Modřany a Hodkovičkami více než 25 pytlů odpadků. Děkujeme MČ Praha 4 za bezplatný svoz a likvidaci pytlů.

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17.5. #uklidmecesko #vidlsemuklidilsem #mčpraha4

5 dní 9 hodin

Ing. Vilém Jurek : "Mám první radu pro všechny majitele zemědělské půdy. Zajeďte se podívat, jak váš pozemek vypadá a co se na něm pěstuje... Chcete vytvořit remízek v poli? Chcete zachránit alespoň malý kousek polnosti pro přírodu? Už se nemůžete dívat na ty obrovské lány připomínající poušť? Máte jedinečnou možnost to změnit!"

Přečtěte si celý článek Ing. Jurka, krajinného ekologa a vedoucího úseku Péče o přírodu v Rezekvítku.

https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2019/20-2019/strucny-manual-jak-udelat-neco-dobreho-pro-krajinu

1 týden 9 hodin

V Rodově právě budujeme poldr, zasakovací průleh, protierozní hrázky pro snížení eroze půdy i smyvu a splachu ornice ze svažitých terénů až do zastavěného území obce. Současně poldr usměrní odtok vody z přívalových dešťů a zadrží vodu v krajině. Následnou výsadbou 123 stromů, 676 keřů a zatravněním v poldru, zasakovacím průlehu a liniově podél polních cest a svahů protierozní hráze a příkopů zapojíme zeleň do této intenzivně obhospodařované krajiny.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn