Co vás čeká při komplexních pozemkových úpravách?

Co vás čeká při komplexních pozemkových úpravách?

Na úvodních jednáních k zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách po celé republice jsme zjišťovali, co občany na této problematice nejvíce zajímá. V našem seriálu vám přinášíme nejčastější otázky a odpovědi na ně.

Co jsou pozemkové úpravy?

Smysl pozemkových úprav a postup při řízení o pozemkových úpravách jsou popsány v zákoně 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon), který byl však několikrát novelizován. A proto je vždy nutné vycházet z platné aktualizované verze. V § 2 zákona je tato definice: „Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a majetkově uspořádávají pozemky, zcelují se, nebo dělí a zabezpečuje se přístupnost, využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí nové pozemky, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena v rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst. 8. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochrana a zúrodnění půdního fondu, lesní hospodářství a vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny.“

Obvod pozemkových úprav je zpravidla určen vnější hranicí katastrálního území na jedné straně a na straně druhé vnitřním územím obce (intravilánem) či plochou určenou k zástavbě na základě územního plánu – při pozemkových úpravách se zastavěné plochy neřeší.

Co znamená úvodní jednání v rámci komplexní pozemkové úpravy?

Úvodní jednání svolává pozemkový úřad po zahájení pozemkových úprav. Na jednání jsou pozváni všichni účastníci pozemkových úprav. Předmětem úvodního jednání je seznámení vlastníků s účelem, formou, postupem a předpokládaným obvodem pozemkových úprav, popřípadě jsou projednány další významné skutečnosti. Důležitou součástí úvodního jednání je volba sboru zástupců, který zastupuje vlastníky v některých fázích řízení.

Povinnost svolat úvodní jednání je dána zákonem.

Co je zahájení řízení?

Řízení o pozemkových úpravách je zahájeno vždy z podnětu pozemkového úřadu. Pozemkový úřad posuzuje podané požadavky a řízení o pozemkových úpravách zahájí, pokud shledá důvody a účelnost provedení pozemkových úprav. V odůvodněných případech může zahájit řízení i bez podaných požadavků. Naopak řízení o pozemkových úpravách musí zahájit vždy, pokud se pro to vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území. Oznámení o zahájení pozemkových úprav se provádí formou veřejné vyhlášky, tzn. vyvěšením na úřední desku dotčené obce po dobu 15 dnů.

K čemu slouží kolíky rozmístěné v okolí, budou tu napořád? Překážejí.

V souvislosti se zeměměřickými činnostmi v rámci pozemkových úprav jsou zaměřené body označeny pomocnými kolíky. Kolíky jsou v terénu pouze dočasně a nikdo by je neměl poškozovat. Také například traktoristé by si měli dávat větší pozor, aby nedošlo k nechtěnému poškození. Kolíky jsou později nahrazeny trvalou stabilizací pomocí geodetických mezníků.

Co je plán společných zařízení?

Plán společných opatření je v podstatě základem nového uspořádání pozemků, tvoří kostru nového návrhu. Jde o návrh veřejně prospěšných opatření, která budou k užitku všem uživatelům dotčeného území. Plán společných opatření tak řeší zpřístupnění pozemků (polní cesty), navrhuje vodohospodářská a protierozní opatření (poldry, ochranné vodní nádrže) a krajinotvorná opatření (biokoridory, aleje).

Co je zpřístupnění pozemku?

Jedním z cílů a výsledků pozemkových úprav je zajištění přístupu k pozemkům pro každého vlastníka. Tedy napravení stavu, kdy jsou pozemky součástí bloku a vlastník tak nemá možnost pozemek užívat. Zpřístupnění pozemků je řešeno v plánu společných zařízení návrhem cestní sítě.

Budou se po obci v souvislosti s KPÚ pohybovat cizí lidé? Jak poznám, že nejde o zloděje?

Zejména důchodci mohou mít při realizaci pozemkových úprav strach z cizích lidí, z geodetů, kteří se budou ve vesnici pohybovat. Pozemkový úřad vždy zajistí písemné pověření pro osoby, které se budou v rámci řízení o pozemkových úpravách v dotčeném katastrálním území pohybovat. Tyto osoby se tak mohou pověřením prokázat. Pozemkový úřad zároveň zajistí oznámení o tomto pověření na úřední desce příslušné obce.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

3 hodin 47 minut

Víte, že včera byl světový den včel? V Česku sice přibývá městských nebo střešních úlů, ale celkově u nás včel ubývá. Za uplynulý rok uhynulo na venkově přes 130 včelstev, především kvůli chemickým postřikům zemědělských plodin.

Na zámku Kačina u Kutné hory se přijďte podívat na expozici věnovanou včelám. Dozvíte se tak něco nového o tom, jak moc jsou včely důležité pro celý ekosystém.
Také si můžete projí na výstavu Státního pozemkového úřadu věnovanou krajinotvorbě.

4 dní 3 hodin

Zapojili jsme se do akce "Ukliďme Česko s SPÚ".

Třicet dobrovolníků z řad zaměstnanců SPÚ sesbíralo v Praze mezi Modřany a Hodkovičkami více než 25 pytlů odpadků. Děkujeme MČ Praha 4 za bezplatný svoz a likvidaci pytlů.

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17.5. #uklidmecesko #vidlsemuklidilsem #mčpraha4

1 týden 5 hodin

Ing. Vilém Jurek : "Mám první radu pro všechny majitele zemědělské půdy. Zajeďte se podívat, jak váš pozemek vypadá a co se na něm pěstuje... Chcete vytvořit remízek v poli? Chcete zachránit alespoň malý kousek polnosti pro přírodu? Už se nemůžete dívat na ty obrovské lány připomínající poušť? Máte jedinečnou možnost to změnit!"

Přečtěte si celý článek Ing. Jurka, krajinného ekologa a vedoucího úseku Péče o přírodu v Rezekvítku.

https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2019/20-2019/strucny-manual-jak-udelat-neco-dobreho-pro-krajinu

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn