Účast na veletrzích je ukázkou dobré správy

Účast na veletrzích je ukázkou dobré správy

Jaká byla letošní Země živitelka? Nejen o tom jsme si povídali s Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou sekce odborných činností Státního pozemkového úřadu (SPÚ).

Jak vnímáte účast SPÚ na výstavě Země živitelka?
Účast na této výstavě byla velice přínosná nejen pro SPÚ, ale i pro veřejnost. Náš stánek byl umístěn na strategickém místě, což bylo výhodné, neboť jsme byli blízko veřejnosti. Návštěvnost považuji za velmi dobrou, v prvních dvou dnech výstavy se na našem stánku zastavovalo mnoho lidí nejen z řad odborné, ale i laické veřejnosti. S některými z nich jsme už dříve spolupracovali, vědí, co děláme, a řešili jsme s nimi na našem stánku některé dílčí otázky. Za mě to bylo určitě pozitivní a přínosné a věřím, že se SPÚ bude účastnit obdobných výstav i do budoucna. Za velmi pozitivní považuji možnost setkání s odborníky z dalších organizací, zejména z Ministerstva zemědělství. Přínosem pro nás byly i odborné semináře, kterých jsme se v rámci výstavy mohli zúčastnit.

Máte přehled o tom, kdo se na vás během výstavy nejčastěji obracel?
Nejvíce návštěvníků bylo z Jihočeského kraje a jejich složení bylo celkem pestré – byli mezi nimi tací, kteří doposud o činnostech SPÚ nevěděli. Další pak řešili dotazy k projektům, které s SPÚ řeší.

Účast na veletrzích byla ještě před pár lety spíše doména komerčního sektoru…
To, že máme možnost i touto cestou komunikovat přímo s veřejností, je pro nás velkou výhodou a také povinností. Vždyť veřejná správa by měla být hlavně službou veřejnosti. V posledních letech se dá vysledovat na různých úrovních státní správy, že se vztah ke klientům a účastníkům řízení změnil. Správní řád zahrnuje mimo jiné zásadu dobré správy a účast na veletrzích je jednou z ukázek dobré správy v praxi.
Takováto setkání napomáhají vzájemné dobré spolupráci. Lidé se na nás mohou neformálně, nezávazně obracet, diskutovat a klást dotazy. Vyskytne-li se při pozdějším jednání nějaký problém, určitě po podobném setkání najdeme společné řešení snadněji. Ráda bych také připomněla, že naše oddělení komunikace marketingu v tomto směru napomáhá dobré vizitce celého úřadu. Patří jim proto velký dík. Pracujeme s veřejností, která je vlastníkem pozemků, a bez spolupráce s občany bychom jednoduše nemohli fungovat.

Velkou část vaší agendy tvoří problematika sucha, co je v této věci nového?
Problematika sucha je stále žhavým a diskutovaným tématem, protože s tímto tématem vyvstává i řada souvisejících otázek. Nikdo teď nemá k dispozici jednoznačné řešení, jak sucho efektivně vyřešit. Máme výsledky z Generelu vodního hospodářství krajiny, který definuje kategorie ohrožení suchem a jednoznačně ukazuje, že lokality extrémně ohrožené suchem jsou zejména v Jihomoravském kraji. Společně se zemědělci i s Ministerstvem zemědělství aktuálně řešíme způsob zpracování výsledků (Generel vodního hospodářství krajiny) tak, aby je bylo možné využít v praxi, a zároveň nastavení určitých šetrných mechanismů.
V současné době mluvíme o tom, jak aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) zjistit, do jaké míry a v jakých lokalitách je půda degradovaná. Na základě výsledků pak můžeme efektivně zvolit další postup. Toto hodně souvisí s dotační politikou i otázkou šetrného managementu. Fakticky vzato musíme najít odpověď na otázku, zda budeme všude intenzivně zemědělsky hospodařit, nebo v některých lokalitách prosadíme výsadbu sadů a olivových hájů.
V boji se suchem by měl stát řešit hlavně retenci vody v krajině, přičemž by měla být nastavena širší spolupráce s dalšími dotčenými institucemi včetně řady povodí.
Diskuse zatím nejsou uzavřené. V případě závlah už je schválená koncepce v podobě, v jaké jsme ji předložili. SPÚ bude zajišťovat základní údržbové funkce jako vlastník vodního díla a provádět investice do stávajících závlah tak, aby byla zaručena jejich plná funkčnost. Nyní prověřujeme stav pěti našich závlahových soustav a míru jejich využívání.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

2 dní 7 hodin

Zapojili jsme se do akce "Ukliďme Česko s SPÚ".

Třicet dobrovolníků z řad zaměstnanců SPÚ sesbíralo v Praze mezi Modřany a Hodkovičkami více než 25 pytlů odpadků. Děkujeme MČ Praha 4 za bezplatný svoz a likvidaci pytlů.

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17.5. #uklidmecesko #vidlsemuklidilsem #mčpraha4

5 dní 8 hodin

Ing. Vilém Jurek : "Mám první radu pro všechny majitele zemědělské půdy. Zajeďte se podívat, jak váš pozemek vypadá a co se na něm pěstuje... Chcete vytvořit remízek v poli? Chcete zachránit alespoň malý kousek polnosti pro přírodu? Už se nemůžete dívat na ty obrovské lány připomínající poušť? Máte jedinečnou možnost to změnit!"

Přečtěte si celý článek Ing. Jurka, krajinného ekologa a vedoucího úseku Péče o přírodu v Rezekvítku.

https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2019/20-2019/strucny-manual-jak-udelat-neco-dobreho-pro-krajinu

1 týden 9 hodin

V Rodově právě budujeme poldr, zasakovací průleh, protierozní hrázky pro snížení eroze půdy i smyvu a splachu ornice ze svažitých terénů až do zastavěného území obce. Současně poldr usměrní odtok vody z přívalových dešťů a zadrží vodu v krajině. Následnou výsadbou 123 stromů, 676 keřů a zatravněním v poldru, zasakovacím průlehu a liniově podél polních cest a svahů protierozní hráze a příkopů zapojíme zeleň do této intenzivně obhospodařované krajiny.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn