Pozemková úprava je vlastně územní plán zemědělské krajiny

Pozemková úprava je vlastně územní plán zemědělské krajiny

Proces, účel a výhody pozemkových úprav a Výsadba biocenter, interakčních prvků, liniové zeleně a výstavba vodních nádrží v rámci pozemkových úprav v okresech Nymburk a Praha-východ. To byla témata přednášek na semináři, který uspořádal 23. dubna Státní pozemkový úřad v aule Střední zemědělské školy a Střední odborné školy v Poděbradech.

V úvodní prezentaci se vedoucí pobočky SPÚ v Nymburce Ing. Zdeněk Jahn Csc. zaměřil na historii pozemkového úřadu a plynule navázal výkladem o vývoji pozemkových úprav. „Jedním z hlavních oborů činnosti SPÚ jsou pozemkové úpravy a v jejich případě se jedná o takový malý územní plán zemědělské krajiny, který vynechává zastavěnou část obce, tedy intravilán. A jedním z cílů je, aby krajina byla propustná pro lidi i pro zvěř. Proces pozemkových úprav je poměrně dlouhý a pozemky, které tam již jsou, se upravují do vhodnějších tvarů, a také se zpřístupňují. A to umožňuje hospodářům využívat je efektivněji,“ říká Jahn „S tím je spojeno i dozelenění. Ani zdaleka tedy nejde jen o výstavbu cest.“ dodává. Pozemkové úpravy řeší dané území uceleně a ve veřejném zajmu se prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se, nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost a využiti, vyrovnaní hranic nebo vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy.

Jak uvedl na přednášce Zdeněk Jahn, k cílům pozemkových úprav patří i obnovení osobního vztahu lidí k zemědělské půdě a krajině s důrazem na zvýšení kvality života na venkově. K prioritám patří důsledná ochrana zemědělské půdy, ochrana kvality vody, zvýšení její retence v krajině a minimalizace povodňových škod, obnovení struktury krajiny, zvýšení její biodiverzity a celkové ekologické stability.

Mezi problémy, se kterými se při pozemkových úpravách pracovníci SPÚ potýkají, patří například to, že mnozí vlastníci pozemků ani nevědí, kde své parcely mají. Hodně parcel je také napsáno na již nežijící osoby. Vlastníci jsou často nedohledatelní. Proces pozemkových úprav proto řeší i tyto záležitosti.

„Pro vlastníky pozemků chci zdůraznit dvě věci. Pokud má například více vlastníků jeden pozemek, při pozemkových úpravách si jej mohou rozdělit na více menších parcel, z nichž každá bude mít jen jednoho majitele. Do pozemkových úprav proto formálně vstupuje poměrně velké množství listů vlastnictví. U pozemkových úprav je také důležité, že se provádějí ve veřejném zájmu a díky tomu je možné financování ze státních peněz. Navíc se vlastníkům pozemků zvýší tržní cena jejich parcel, třeba díky tomu, že každý pozemek získá přístup po cestě, která je většinou v obecním majetku. Pokud jsou pozemky přístupné problematicky po parcelách jiných soukromých vlastníků, hodnota ploch se snižuje,“ upozorňuje vedoucí nymburské pobočky.

Pozemková úprava se většinou týká jednoho katastrálního území, ale bývá výhodou, když je možné přibrat i to sousední. Vyřeší se tak například situace, kdy hranice katastru vede prostředkem pole. Může se pak přesunout tak, aby ji tvořila vodoteč, cesta a podobně. Tak aby byla tato hranice více přirozená.

Projektování a realizace

„Proces pozemkových úprav je možné rozdělit na dvě části. První je projekční a druhá realizační  – při ní se budují společná zařízení. Co se bude stavět, vždy stanovuje zastupitelstvo obce,“ říká vedoucí nymburské pobočky a pokračuje: „Pozemkovou úpravu zákon umožňuje zahájit, když se přihlásí vlastníci nadpoloviční výměry katastru. To je základní podnět. Tyto žádosti shromažďujeme, zapisujeme do programu a ten nás upozorní, když dosáhneme požadovaného počtu účastníků. Pak jsme ze zákona dokonce povinní pozemkovou úpravu zahájit. To je pro nás ten nejlepší způsob.“

Také je možné zahájit pozemkové úpravy na základě žádosti stavebníka. To bývá většinou u liniových staveb, jako jsou dálnice nebo obchvaty měst. V takovém případě celou pozemkovou úpravu financuje stavebník.

„Třetí způsob je, že pozemkové úpravy zahájíme sami z naší iniciativy. Důvody mohou být různé. Například když je území často zaplavováno. U nás na Nymbursku jsme ale zatím takový případ neměli. Pokaždé šlo o iniciativu majitelů pozemků nebo stavebníka – to se týkalo například výstavby dálnice D11,“ řekl Jahn na závěr přednášky.

Foto: Profimedia.cz

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

2 dní 17 hodin

Anglický trávník - dokonalý “pažit”, který však překvapí svými negativy. V horkém období přispívá k suchu v krajině, zvyšuje prašnost ovzduší a snižuje druhovou rozmanitost. Proč se to děje a proč zvolit spíše jinou alternativu?

Anglický trávník je v podstatě monokultura,skládá se totiž jen z několika málo travních druhů. Kořeny má ve stejné hloubce, čerpá živiny ze stejné vrstvy půdy, stejně nakládá i s vláhou, a proto v suchém období snadno vysychá. Tomu napomáhá i skutečnost, že se musí pravidelně sekat, čímž se snižují jeho retenční schopnosti. Se suchou zemí jde také ruku v ruce zvýšená prašnost v okolí. Pravidelné zkracování na výšku několika málo centimetrů nesvědčí ani hmyzu, který zde mimo to nenalezne ani kvetoucí druhy rostlin, které by mohl opylovat. Chcete-li tedy více života na své zahrádce, zvolte spíše vícedruhové trávníky. Potěší vás pestrými barvami, najdete v nich i nějaké to zelené koření a prospějete tím okolní přírodě a druhové rozmanitosti.
Co preferujete vy?

4 dní 16 hodin

Pozemkové úpravy přinášejí možnost scelení pozemků, úpravy jejich tvarů či jejich vytyčení v terénu. Výhodou pozemkových úprav je také možnost rozdělení parcel, které jsou ve spoluvlastnictví. Přečtěte si podrobněji o problematice pozemkových úprav a zjistěte, co dalšího jsme se dozvěděli na nedávné přednášce Jiřího Novotného z mladoboleslavské pobočky SPÚ!

1 týden 3 dní

Podívejte se na krásnou ukázku toho, jak příroda dokáže s vodou dobře hospodařit.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn