Památkovou zónu v Sovenicích zachránily pozemkové úpravy

Památkovou zónu v Sovenicích zachránily pozemkové úpravy

Téměř každý rok zaplavovala voda při jarním tání dvorky a zahrady v Sovenicích na Nymbursku a poškozovala domy. Poslední zatopení bylo v březnu 2006. Voda nejenže znepříjemňovala život a hospodaření obyvatel, ale ohrožovala i místní památkovou zónu. V obci se totiž nachází architektura polabského stylu s řadou selských domků a chalup. Vlastníci zdejších pozemků se tedy rozhodli chránit nejen svůj majetek, ale zachovat i památkově cenné bohatství pro další generace. Pomohly jim při tom komplexní pozemkové úpravy.

Opravdu důkladné a stálé řešení tohoto problému poskytly komplexní pozemkové úpravy a následná realizace společných zařízení. Dlouhý táhlý svah severně od obce, který sem přiváděl nechtěnou vodu, byl ve východní části rozdělen po vrstevnicích na menší úseky. Ty od sebe nyní oddělují polní cesty a doprovodná zeleň. Přebytečnou vodu odvádějí podélné drény, které ústí do vsakovacích jímek, biocentra a obtokového kanálu. Pásy stromů a keřů, které jsou vysázeny podél hlavních polních cest, mají různou šířku a úpravu určenou množstvím povrchové vody, jež se musí v daném místě vsáknout.

mapa Sovenice

Obtokový kanál a suchý poldr

Protipovodňovou ochranu v severozápadní části katastrálního území vyřešil obtokový kanál doplněný suchým poldrem. Kanál je dlouhý 795 metrů a podélný sklon koryta je cca 1,5 %. Vodu sem z toku Rojdánka přivádí rozdělovací objekt. Ten je železobetonový s kamenným obložením dna a stěn, zakončený balvanitým skluzem. Propustek, ze kterého sem voda přitéká, je jí schopen převést 3,5 m3/s. Koryto kanálu tedy spolehlivě zvládne pětiletou povodeň. Okolí obtokového kanálu z jedné strany zdobí doprovodná zeleň.

Větší povodňovou vlnu zachytí poldr vybudovaný na původním korytě Rojdánky, těsně před obcí. Retenční objem nádrže je 2 547 m3. Její hráz je sypaná z jílovito-písčitých hlín, dlouhá 56 metrů s šířkou koruny 3 metry. Hráz je zabezpečena bezpečnostním přelivem. Ten je železobetonový a je spojen s výpustným objektem. Odtékající voda je odváděna balvanitým skluzem a opevněným korytem do stávajícího potoka Rojdánka. Maximální objem nádrže je 4 330 m3 při ploše hladiny 2 836 m2.

sovenice1

Záchytný poldr při jarním tání

Nový život v krajině

Všechna společná zařízení doplňují biocentra a interakční prvky. Krajina je tak nejen bohatší o větší plochy zeleně, a tedy ekologicky stabilnější, ale i lépe zadržuje vodu. Například při výsadbě jednoho z biocenter byly terénní úpravy provedeny tak, aby nasměrovaly povrchový odtok dešťové vody do místa, kde se dřív povrchově těžila hlína, a spolu se svedenou drenážní vodou z okolních cest vytvořily mokřadní část biocentra s rybníčky a tůněmi. Vznikl tak druhově pestrý biotop, který dal nový domov vodní flóře i fauně.

Poslední součástí protipovodňových a protierozních opatření byla obnova nefunkčního trubního kanálu, který v minulosti odváděl drenážní vody. Část trubního kanálu byla při revitalizaci nahrazena otevřeným korytem, do kterého ústí okolní drenáže. Profil koryta je ohumusován a zatravněn, dno zpevněno.

krajina s polní cestou a stromky

Polní cesta C 8 s doprovodným vsakovacím pásem zeleně včetně příkopu

Důležité polní cesty

Nedílnou součástí společných zařízení jsou správně projektované hlavní a vedlejší polní cesty s doprovodnou zelení. Ty zajišťují přístup vlastníků na jejich pozemky a částečně řeší vodní režim celého katastrálního území. Celková délka vybudovaných hlavních polních cest je 4 370 metrů, ty vedlejší měří 3 450 metrů.

Komplexní pozemkové úpravy byly v obci Sovenice zahájeny na základě žádostí vlastníků pozemků v roce 2004 a návrhová část byla ukončena zápisem do katastru nemovitostí v roce 2007. Výměra celého katastrálního území je 466 ha, z toho orná půda tvoří 412 ha. Obvod pozemkové úpravy i s částmi sousedních katastrálních území byl cca 580 ha.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn