Jak vám můžeme pomoci

Jak vám můžeme pomoci

Mám pole rozdrobené na více drobných pozemků, které bych chtěl zcelit do jednoho pozemku. Můžete mi s tím pomoci?
Státní pozemkový úřad (SPÚ) se stará primárně o státní půdu. Scelování pozemků či úpravu majetkových vztahů řeší v rámci tzv. komplexních pozemkových úprav. Pokud tedy váš pozemek není zahrnut do pozemkových úprav, musíte se v této otázce obrátit na nejbližší okresní pobočku SPÚ.

Naší obcí dříve vedla polní cesta, která je nyní neprůjezdná. Můžete tuto cestu obnovit?
Projekty, které řešíme, musí být ve veřejném zájmu. V této situaci tedy doporučujeme spojit síly s vlastníky ostatních nemovitostí (pozemků) a s obcí a požádat o pozemkovou úpravu. V rámci pozemkové úpravy pak můžeme stavět různá společná zařízení, jako je cesta, alej, hráz, nádrž apod.

Poblíž naší vesnice se plánuje stavba velkokapacitní nádrže. Může se to nějak dotknout našich pozemků?
Pro tzv. pozemkové úpravy a z nich vyplývající společná zařízení (např. vodní nádrže, ale i aleje, cesty apod.) se primárně využívá státní půda, následně půda obecní, a teprve když to nejde jinak, půda soukromých vlastníků. Stavby, které se takto realizují, jsou vždy ve veřejném zájmu. Pokud by se plánovaná stavba měla dotknout i vašeho pozemku, Státní pozemkový úřad tuto věc s vámi projedná. Dotčení vlastníci jsou totiž vždy účastníky řízení. Pro zdárné provedení pozemkové úpravy je nutný souhlas aspoň 60 % výměry vlastníků pozemků zahrnutých do těchto úprav.

Rádi bychom naši obec ochránili před povodní, pomohl by rybník. Slyšeli jsme, že je možné žádat o dotace. Co pro to můžeme udělat?
Zažádat SPÚ o zahájení pozemkových úprav. Navržená opatření (ochrana před povodněmi, rybník…) je možné realizovat ze státního rozpočtu nebo z evropských dotací. Příjemcem těchto dotací je SPÚ.
Ideální je, když starosta obce požádá SPÚ o řešení problému v katastru obce. Vždy se ale musí jednat o stavbu ve veřejném zájmu (nejde tedy o výstavbu rybníka pro jednotlivce, který chce rybařit, ale například o ochranu před povodní, vodní rezervoár pro obec apod.). Nicméně je nutné počítat s tím, že pozemkové úpravy trvají několik let.

Co je to rezerva státní půdy?
Státní pozemkový úřad má nově za povinnost spravovat a doplňovat rezervu státní půdy. Ale co to vlastně je a k čemu to slouží? Suchý úřední jazyk říká, že rezerva státní půdy je určena například pro realizaci rozvojových programů státu schválených vládou, rezerva také slouží k vlastním činnostem Státního pozemkového úřadu (SPÚ) – jde například o pozemkové úpravy, realizace převodů a směn nemovitostí, resp. půdy, vypořádání restitucí atd.
Jde o to, že Česká republika má nedostatek pozemků pro realizaci strategických projektů ve veřejném zájmu – od konce devadesátých let byla prodána zemědělská půda, jejíž rozloha odpovídá ploše Ústeckého kraje a celé Prahy dohromady. A když chce nyní stát postavit například hráze, poldry a jiná protipovodňová opatření nebo nové dálnice a silnice, má na to jen velmi málo vhodných pozemků.
Rezervu státní půdy lze také využít v rámci zemědělských restitucí nebo k tzv. pozemkovým úpravám – jde například o scelování pozemků, kdy zemědělci mají obdělávané plochy roztříštěné po okolí svého statku, což jim komplikuje hospodaření. V rámci pozemkových úprav stát může těmto zemědělcům pomoci a na základě výměn vlastnických práv jsou pozemky scelovány.

Mám od SPÚ pronajatou půdu a rád bych ji odkoupil. Jak mám postupovat?
SPÚ pozemky prodává jen v případech, kdy žadatel má nárok na převod ze zákona. A pak ve výjimečných případech. Půda ve správě SPÚ tvoří totiž strategickou rezervu státu. Nicméně v tomto případně kontaktujte místně příslušný krajský pozemkový úřad nebo jeho okresní pobočku.

Rád bych si pronajal státní půdu k nezemědělskému užívání nebo ji propachtoval k hospodaření. Jak na to?
Nepronajaté a nepropachtované pozemky pravidelně zveřejňujeme na našem webu. Můžete si tedy pozemek vybrat tam. Nebo se můžete obrátit na místně příslušný krajský pozemkový úřad či jeho okresní pobočku.

Mám zájem o pronájem/koupi půdy sousedící s mým pozemkem. Vlastníkem je prý SPÚ. Jak to zjistím?
Stačí se podívat do veřejného rejstříku katastru nemovitostí.
U nemovitosti (např. půda), kterou spravuje SPÚ, bude jako vlastník označena Česká republika. SPÚ je zde uveden jako správce, resp. odborným jazykem jako příslušný k hospodaření s těmito nemovitostmi. Pokud je to váš případ, můžete se obrátit na místně příslušný krajský pozemkový úřad nebo jeho okresní pobočku, kde s vámi pronájem či koupi daného pozemku budou řešit.

Náš dům stojí na pronajatém pozemku od státu. Rádi bychom tento pozemek koupili. Jak máme postupovat?
V prvé řadě prověřte, kdo je vlastníkem a správcem daného pozemku. Pokud v katastru nemovitostí najdete informaci, že vlastníkem je Česká republika a správcem SPÚ, můžete v této věci kontaktovat místně příslušnou pobočku pozemkového úřadu. Na odstátnění pozemku pod vaší nemovitostí můžete mít ze zákona nárok na prodej. Pracovníci naší pobočky prověří váš požadavek. Pokud bude oprávněný, ověří převoditelnost pozemku a objednají znalecký posudek ke stanovení ceny. SPÚ vás následně vyzve k uzavření kupní smlouvy.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

23 hodin 4 minut

Již od roku 1994 je 17. červen Mezinárodním dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští.
Hlavním cílem světového dne boje proti suchu a desertifikaci je osvěta a rozšíření povědomí i mezi širokou veřejnost.

ČR chce ústavní ochranu vody...
Právnická fakulta Univerzity Karlovy připraví na základě požadavku Ministerstvo zemědělství České republiky posudek o možnostech ústavně právní ochrany vod v České republice. Posudek by měl být dokončený v září letošního roku. A součástí bude i návrh na ochranu půdy! 👍

6 dní 19 hodin

Už od středy 19. června budou opět přístupné nově zrekonstruované prostory muzea vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích.
Ve sklepních prostorech muzea vznikla nová expozice Tajemný život v půdě, která je věnována především dětem. Mohou se zde seznámit s půdním edafonem (organismy, které žijí v půdě), typy půd a mimo jiné také s negativními důsledky lidské činnosti pro půdu a vodu. Čeká je tu model vodní a větrné eroze nebo průchod tunelem, ukazujícím bohatý život v půdě.👍

https://www.nzm.cz/aktuality/nove-expozice-ve-valticich

1 týden 3 dní

Vyslechněte si jeden neobyčejný příběh obyčejného mokřadu, příběh naší krajiny…

Začal se psát již na přelomu století, kdy byly dokončeny návrhy komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Skřípov a Brodek u Konice. Náš mokřad bychom v původním projektu hledali marně. Místo něj je zde zakreslený jen revitalizovaný zemník... Do osázeného zemníku se zakrátko rozlil vydatný pramen spodní vody. Voda z nečekaně vzniklého mokřadu zemník postupně zaplavila a ani jednou za celých patnáct let nezmizela. Naopak se díky ní v místě rozvinulo krásné mokřadní společenstvo. Poslouchat přírodu se prostě vyplácí!
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/neobycejny-pribeh-obycejneho-mokradu-pribeh-nasi-krajiny.html

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn