Společné úsilí Pobočky Prostějov a obce Vranovice-Kelčice má první reálné výsledky v zajištění protipovodňové ochrany obce Vranovice

Společné úsilí Pobočky Prostějov a obce Vranovice-Kelčice má první reálné výsledky v zajištění protipovodňové ochrany obce Vranovice

Pobočka Prostějov Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj dokončila v roce 2020 realizaci první etapy společných zařízení po ukončených komplexních pozemkových úpravách v obci Vranovice. Svůj podíl na realizaci společných zařízení přidala i obec Vranovice-Kelčice, která souběžně zajistila realizaci navazujících opatření na Kelčickém potoce.

Pobočka Prostějov realizovala stavbu „Krajinotvorná nádrž a výsadba zeleně v k.ú. Vranovice – I. etapa“. Těžištěm stavby byla kompletní rekonstrukce stávající průtočné víceúčelové vodní nádrže se zemní hrází o délce 25 m, včetně kompletního odbahnění prostoru zátopy. Nádrž je nově vybavena spodní výpustí a požerákem, které jsou navrženy tak, aby při průchodu povodně převáděly do území pod hrází nejvýše neškodný odtok až do dosažení kóty hladiny v nádrži na hraně bezpečnostního přelivu. Součástí stavby byla i realizace výsadeb v rozsahu 82 ks stromů a 214 ks keřů.

vranovice_1_dokoncena_vodni_nadrz_pred_napustenim2250

Financování stavby bylo zajištěno prostřednictvím Programu rozvoje venkova – operace 4.3.1 Pozemkové úpravy. Celkové náklady stavby, kterou realizovala stavební firma elitbau s.r.o., Brno, činily 7.403 tis. Kč včetně DPH.

Do realizací společných zařízení se souběžně zapojila i samotná obec Vranovice-Kelčice, která zajistila realizaci navazujících opatření na Kelčickém potoce. Lokální biocentrum zahrnuje tři mokřady, přelivné tůně a výsadby krajinné zeleně.  Samotní občané obce v rámci akce Zasaď strom provedli výsadbu stromů do nové aleje ovocných stromů. Pojmenovali ji po místním rodákovi Antonínu Valentovi, který bojoval v první světové válce na východní frontě v řadách Československých legií.

vranovice_4_alej_antonina_valenty2251

Stavba Lokálního biocentra u Vranovic v hodnotě 1.452 tis. Kč byla financována prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Realizace první etapy plánu společných zařízení v katastrálním území Vranovice vytvořila důležitý polyfunkční krajinotvorný prvek s funkcí vodohospodářskou, protierozní a ekologickou. Soubor opatření realizovaných pobočkou Prostějov a obcí Vranovice-Kelčice by měl v případě povodně zadržet až 70letou vodu a ochránit zastavěnou část obce Vranovice před zatopením.

Pro následující období chystá obec Vranovice-Kelčice další zajímavé projekty. Na hranicích katastrů Vranovice, Kelčice, Otaslavice, Vincencov a Dobrochov bude založen nadregionální biokoridor, jehož účelem bude především zadržování vody v krajině, ale také vytvoření prostoru pro migraci živočichů a rostlin. Dalším připravovaným projektem je biocentrum Kelčice, které bude zahrnovat opět především mokřady.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn