Obec Markvartice letos převzala poslední z prioritních společných zařízení pozemkových úprav

Obec Markvartice letos převzala poslední z prioritních společných zařízení pozemkových úprav

Od zahájení pozemkových úprav v katastrálním území Markvartice uplynulo 10 let a do obce Markvartice přibylo několik povedených zrealizovaných opatření. Obec Markvartice leží v Ústeckém kraji, v okrese Děčín a rozkládá se v Českém středohoří v údolí říčky Bystrá.
Od Děčína je vzdálena 11 km a má 681 obyvatel. Spolupráce s Pobočkou Děčín (dřívějším pozemkovým úřadem) odstartovala v roce 2010.
V té době na Děčínsku nebyl pojem pozemkové úpravy příliš rozšířen. Pro ukázky zrealizovaných opatření musel tehdejší pozemkový úřad sahat převážně do jiných okresů. Přesto vlastníci zemědělské půdy v této krajině projevili zájem o pozemkové úpravy v jejich území a dnes jsou právě tato opatření prezentována dalším obcím, které začínají na pozemkovém úřadu tvořit frontu coby žadatelé pozemkových úprav.

Vraťme se ale na začátek. V roce 2010 byly pozemkové úpravy zahájeny, cesta k tvorbě plánu společných zařízení vedla stejně jako jinde přes přípravné práce, kdy posouzením dané lokality z hlediska řešení dopravních, protierozních a vodohospodářských poměrů byly vymezeny potřeby, které byly následně řešeny v části návrhové. Obec Markvartice tehdy volala po nových nebo zrekonstruovaných zemědělských cestách a po opatření, které ochrání zastavěnou část před přívalovými dešti.  Není tedy divu, že do priorit navržených opatření bylo zařazeno několik cest a jedno vodohospodářské protipovodňové opatření. V roce 2013 byl schválen plán společných zařízení, ve kterém byl navržen odvodňovací příkop OP1N, jehož cílem je chránit zástavbu obce proti přívalovým srážkám z výše ležících zemědělských pozemků. Odvádění vody z příkopu bylo navrženo do stávající horské vpusti ležící v intravilánu obce. Příkop je zatravněný s mírným spádem, aby umožňoval zasakování v celé délce, pouze nad zaústěním horské vpusti musel být zpevněn kvůli velmi prudkém spádu opevněním z místního čediče s rozrážeči přívalové vlny. V rámci řešení zpřístupnění pozemků a dotvoření krajinného rázu ekostabilizační liniovou zelení byly navrženy polní cesty VPC2N, VPC3R, VPc4N s IP7N a IP26N.

Do veřejné zakázky zahájené v roce 2016 na projektové dokumentace byla zahrnuta hned všechna prioritní opatření. Kombinace projektů cest a vodohospodářského opatření byla vyčíslena skutečným plněním na téměř 700 000 Kč a spolupráce s firmou AZ Consult, spol. s r.o., která dokumentaci zpracovala, byla ukončena po kolaudaci k poslední akci v letošním roce. Ač byla dokumentace zhotovena v rámci jedné akce, k realizacím už bylo potřeba jednotlivé stavby rozdělit. K této potřebě vedla skutečnost, že řízení na vodohospodářskou část bylo o něco složitější. Zpracovaná dokumentace byla zaslána dotčeným orgánům k vyjádření, aby mohlo být zažádáno o vodoprávní povolení stavby, k tomu však nedošlo na základě podmínky stanovené ve vyjádření Povodí Ohře, s.p.  na nutné zkapacitnění obecní dešťové kanalizace nejpozději souběžně s realizací OP1N. Tím byla práce na realizaci pro pobočku pozastavena do doby, než starosta obce najde řešení a finanční zdroje pro realizaci své části realizace, která je v zastavěné části obce. Následovala další jednání a v roce 2019 se pobočka dočkává souhlasného stanoviska ke stavbě bez nutnosti realizovat část SPU a část obce společně. V té době už byly ukončeny stavební práce na realizacích ostatních opatření z projektu, vedlejších polních cest.  Ty byly kolaudovány v roce 2018, realizaci prováděla firma Metrostav a.s. a hodnota prací se vyšplhala na bezmála 24 000 000 Kč včetně DPH s financováním z Programu rozvoje venkova.

Realizace odvodňovacího příkopu na tuto realizaci navázala hned v dalším roce, kdy byla pobočkou zadána veřejná zakázka firmě TIRAST s.r.o. ve výši necelých 1 200 000 Kč včetně DPH.  Kolaudace proběhla v letošním létě a Pobočku Děčín nyní těší, že se už i obec Markvartice může radovat z nových polních cest a potřebného zrealizovaného odvodňovacího příkopu, na něž čekala od roku 2015, kdy byly zapsány pozemkové úpravy do katastru nemovitostí.

 

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn