Loukov u Bystřice pod Hostýnem polní cesta

Loukov u Bystřice pod Hostýnem polní cesta

Na konci měsíce listopadu roku 2019 byla zkolaudována hlavní polní cesta s označením C5 mezi obcemi Loukov a Osíčko. Investorem byl Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž. Zhotovitelem díla v hodnotě 7,5 mil. Kč se stala na základě výběrového řízení firma Strabag a.s..
Polní cesta byla navržena v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastru Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Libosváry u Bystřice pod Hostýnem a části katastrálního území Příkazy u Osíčka, které byly ukončeny v r. 2017. Následně, na žádost obce Osíčko, Pobočka Kroměříž zadala vytvoření projektové dokumentace stavby, stavební povolení bylo vydáno v závěru r. 2019.
Polní cesta o délce 779 m byla navržena jako jednopruhová obousměrná z asfaltového betonu, o šířce 3,0 m s jednou výhybnou o šířce 2 m.
V rámci stavby byl navržen mostek o délce 5,7 m, dva propustky a v části komunikace vznikl svodný příkop, který bude odvádět vodu do nejnižších míst v trase cesty.
Vzhledem k tomu, že v okolí trasy cesty se nachází zemědělská krajina s nepříliš bohatým zastoupením druhů dřevin, byla v celé délce stavby navržena doprovodná zeleň – interakční prvek s označením IP18. Realizací tohoto prvku, který je součástí územního systému ekologické stability, dojde ke zvýšení biodiverzity a estetické hodnoty krajiny. Suché a silně prosychající stromy byly odstraněny, zbývající budou ponechány na dožití, aby vytvořily kostru nového porostu. Na severní straně polní cesty C5, v místech, kde to umožní ochranná pásma, bude obnoveno švestkové stromořadí.
V blízkosti obce Osíčko, budou provedeny pouze keřové výsadby z důvodu vedení ochranných pásem stávajících vedení IS a úzkého prostoru parcely. Celkem bude vysazeno 61 ks stromů (domácí krajové odrůdy švestky, javor babyka, javor klen, habr obecný, buk lesní, dub zimní, lípa srdčitá) a 393 ks keřů (svída, líska, brslen, ptačí zob, zimolez, trnka, růže šípková, kalina).

Loukov, Bystřice pod Hostýnem, polní cesta

Loukov, Bystřice pod Hostýnem, polní cesta

Co říct závěrem? I přesto, že polní cesta byla navržena v rámci pozemkových úprav a má tedy sloužit zejména pro zpřístupnění zemědělských pozemků, bude využita k propojení a bezpečnému pohybu osob mezi sousedními obcemi a určitě si najde své příznivce i z řad cyklistů a dalších sportovců. Polní cesta bude multifunkční, čímž dojde k naplnění dikce zákona o pozemkových úpravách, který říká, že pozemkové úpravy, mimo jiné, přispívají ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn