V Jevišovce pomáhají nová protierozní opatření

V Jevišovce pomáhají nová protierozní opatření

Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Břeclav dokončil rekonstrukci účelové komunikace v k. ú. Jevišovka včetně výstavby protierozních opatření a náhradní výsadby zeleně. Řešené území zarostlé náletovými dřevinami získalo za dva měsíce novou zpevněnou cestu s odvodňovacím betonovým žlabem a šesti protierozními zdržemi na zachycení splavenin a povrchové vody převážně z přívalových srážek. Náletové dřeviny nahradilo 360 listnatých i ovocných stromů a 1560 keřů. Projekt za více než 10 milionů korun pomohl zpřístupnit zemědělské pozemky a díky protierozním opatřením chrání před smyvem půdy, který často v tomto místě ohrožoval bezpečnost na silnici II/414. Stavbu si přijel prohlédnout i senátor a starosta obce Mikulov Rostislav Koštial.

S radostí jsem přijal pozvání paní starostky Bošiakové k účasti na ukončení projektu. Jako aktivní účastník několikerých pozemkových úprav v roli fyzické osoby z titulu vlastníka pozemků, ale také jako účastník pozemkových úprav v Mikulově ve funkci starosty, oceňuji toto velmi zdařilé dílo. Proces pozemkových úprav je mnou podporovaná aktivita a jsem rád, že při něm dochází nejenom k napravení majetkoprávních vztahů, ale i následně k realizaci společných opatření, která přinášejí spoustu synergických dopadů do krajiny. Tato opatření jsou velmi kvitována nejenom vlastníky, zemědělci, ale i širokou veřejností a jsou z mé strany maximálně podporována. Na závěr si dovolím drobné postesknutí. Na to, jak významný dopad do krajiny a vlastnických vztahů mají pozemkové úpravy s následnými realizacemi, je jejich finanční podpora ze strany státních institucí velmi nedostatečná,“ sdělil při setkání nad ukončeným projektem senátor Koštial.

Obec Jevišovka leží na rovině při ústí říčky Jevišovky do Dyje. Pro svoji polohu je vyhledávaným místem k rekreaci a cykloturistice. Obci k jejímu rozvoji pomáhají i pozemkové úpravy. „O komplexní pozemkové úpravy zástupci obce požádali už v roce 1999. Impulzem bylo především vyjasnění vlastnické struktury zemědělské půdy. Zápis do katastru se podařil v březnu 2004,“ vzpomíná starostka obce Božena Bošiaková a dodává, že právě dokončená účelová komunikace a protierozní opatření s novou výsadbou zeleně je již čtvrtým projektem realizací podle plánu společných zařízení, který SPÚ na území obce realizoval. I obec je v této oblasti aktivní a některá navržená opatření v pozemkových úpravách buduje sama za pomoci různých dotačních titulů. „Především na výsadby biokoridorů, větrolamů a alejí jsme schopni získat dotační tituly a můžeme je proto provádět sami. Takto jsme vysadili například javorové aleje po revitalizaci slepého ramene řeky Dyje nebo doplnili výsadbu biokoridoru,“ upozorňuje starostka Jevišovky. Aktivitu a zájem zástupců obce potvrzuje i fakt, že obec hradila ze svého rozpočtu realizační projekty k rekonstrukci účelové komunikace i k protierozním opatřením a sama si bude zajišťovat i následnou tříletou péči o vysazenou zeleň.

Po dokončení všech legislativních kroků obec získá do svého majetku 800 m dlouhou a 3,5 m širokou zpevněnou účelovou komunikaci se třemi výhybkami a půl metru širokou krajnicí po obou stranách cesty. V místě výhybky je komunikace rozšířena na 5,5 m. Pro plynulost dopravy a snazší potkávání vozidel při výjezdu a vjezdu má účelová komunikace stejnou šířku 5,5 m i v místě napojení na silnici II. třídy. Protierozní opatření zajišťuje šest zatravněných zdrží o objemu 20 až 37 m3. Ty slouží k zadržování splavenin a přívalové vody. Podél účelové komunikace a v okolí zdrží došlo k vegetačním úpravám. Svah je zpevněn a zabezpečen kokosovou rohoží a haťováním lískovými plůtky. Náletové dřeviny nahradilo 360 nových stromů, mezi nimi např. ořešáky, mandloně, hrušně, třešně i jabloň a také 1560 nových keřů.

Investice v celkové hodnotě 10,3 milionu korun byla hrazena z vlastního rozpočtu SPÚ. Z toho na vegetační úpravy včetně nových výsadeb připadlo více než 3,5 milionu korun.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn